Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    nói bóng gió; ám chỉ
    chị ta không nêu đích danh ông Smith, nhưng rõ ràng là chị ám chỉ ông ấy