Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bắt buộc; buộc
  họ đã buộc phải bán nhà đi để trả nợ
  làm ơn (giúp ai việc gì)
  please oblige me by closing the door
  làm ơn đóng giúp tôi cánh cửa
  could you oblige us with a song?
  chị có thể làm ơn hát giúp cho một bài được không?

  * Các từ tương tự:
  obliged, obligee, obligement, obliger