Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (làm vị ngữ)
  biết ơn; chịu ơn
  I'm much obliged to you for helping us
  tôi rất biết ơn anh đã giúp đỡ chúng tôi
  much obliged
  xin cảm ơn
  "Much obliged", he said as I opened the door for him
  anh ta nói: "Xin cảm ơn", khi tôi mở cửa cho anh ta