Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    bắt buộc; buộc
    chúng ta bắt buộc phải tới dự lễ khai trương