Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  buộc, ép
  we can't compel you to [do itbut we think you should
  chúng tôi không thể buộc anh làm cái đó, nhưng chúng tôi nghĩ anh nên làm
  anh có thể buộc người ta phục tùng, nhưng không buộc người thương yêu được
  lòng can đảm của anh ta khiến mọi người khâm phục

  * Các từ tương tự:
  compelation, compellable, compellably, compelled, compeller, compelling