Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  bắt ép, ép buộc, gượng gạo
  a forced landing
  sự hạ cánh ép buộc (vì máy hỏng...)
  a forced smile
  nụ cười gượng
  rấm (quả)
  bị cưỡng bức

  * Các từ tương tự:
  forced labour, forced landing, forced march, Forced riders, Forced saving, forcedly