Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  biết ơn
  I am grateful to you for your help
  tôi biết ơn anh đã giúp tôi
  (cũ) dễ chịu, khoan khái
  a grateful shade
  bóng mát dễ chịu
  be grateful (thankful) for small mercies
  xem small

  * Các từ tương tự:
  gratefully, gratefulness