Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gratefully /'greitfuli/  

  • Phó từ
    [một cách] biết ơn