Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cảm ơn, biết ơn
  be thankful to somebody for something
  biết ơn ai về việc gì

  * Các từ tương tự:
  thankfully, thankfulness