Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vui lòng, vừa lòng, vừa ý
  your mother will be very pleased with you
  mẹ anh sẽ rất vừa lòng về anh
  are you pleased with the new flat?
  Căn hộ mới anh có vừa ý không?
  he looks rather pleased with himself
  anh ta trông khá vừa ý về mình (về những việc mình đã làm)
  pleased to do something
  vui sướng làm việc gì
  we were pleased to hear the news
  chúng tôi vui sướng nghe tin đó
  ông thống đốc vui lòng nhận lời mời
  [as] pleased as punch
  rất vui lòng, rất vừa lòng, rất vừa ý