Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-dder; -ddest)
  vui mừng; mừng
  tôi mừng là anh đã qua được kỳ kiểm tra
  tôi mừng là đã không chịu làm việc đó, nếu không thì đã khối rắc rối cho tôi rồi
  vui lòng
  I'd be glad to lend you the money
  tôi rất vui lòng cho anh mượn tiền
  vui, vui vẻ
  glad news
  tin vui, tin mừng
  a glad day
  một ngày vui vẻ
  I would be glad if
  (mỉa mai) (dùng thay mệnh lệnh trực tiếp)
  I'd be glad if you would go away
  cút đi, xéo đi!

  * Các từ tương tự:
  glad rags, gladden, glade, gladhand, gladiate, gladiator, gladiatorial, gladioli, gladiolus