Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  indebted to somebody [for something]
  mang nợ, mang ơn (ai)
  be deeply indebted to somebody for his help
  mang ơn sâu nặng về sự giúp đỡ của ai

  * Các từ tương tự:
  indebtedness