Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  còn nợ
  pay all that is owing
  trả tất cả những gì còn nợ

  * Các từ tương tự:
  owing to