Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Giới từ
    do; bởi; vì; nhờ có
    do trời mưa, cuộc đấu đã bị hủy