Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

because /bi'kɒz/  /Mỹ bi'kɔ:z/

 • Liên từ
  vì, bởi vì
  I did it because he told me
  tôi làm việc đó vì anh ta bảo tôi

  * Các từ tương tự:
  because of