Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

because of /bi'kɒzəv/  

  • Giới từ
    anh ta đi chậm vì chân đau