Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  beholden to somebody [for something]
  (từ cũ) chịu ơn ai
  we were much beholden to him for him kindness
  chúng tôi chịu ơn ông ta rất nhiều về lòng tốt của ông