Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thankfully /'θæŋkfəli/  

 • Phó từ
  [một cách] biết ơn
  (khẩu ngữ)
  may mắn là
  thankfully, it's at last stopped raining
  may mắn là cuối cùng mưa đã tạnh