Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nuông chiều
  họ nuông chiều cậu con trai của họ quá, như thế có ảnh hưởng xấu tới tính tình của nó
  cho phép tiếp tục
  if you will indulge me for one momentI think I can explain the matter to you
  nếu ông cho phép tôi nói tiếp một lúc nữa, tôi nghĩ là tôi có thể giải thích rõ vấn đề với ông
  làm thỏa mãn; chiều
  will you indulge my curiosity and tell me how much it cost?
  Anh có thể chiều tính tò mò của tôi mà cho tôi biết cái đó giá bao nhiêu không nhỉ?
  (+ in) cho phép mình hưởng (cái thú gì đó)
  indulge in [the luxury ofa long hot bath
  cho mình hưởng niềm khoái trá được tắm nước nóng lâu

  * Các từ tương tự:
  indulgence, indulgent, indulgently