Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    ngụ ý, ý nói, hàm ý
    im lặng là ngụ ý bằng lòng