Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  biểu thị, chỉ
  in algebra the sign x usually denotes an unknown quantity
  trong đại số, ký hiệu x chỉ một ẩn số

  * Các từ tương tự:
  denotement