Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-fied)
  [có] nghĩa là
  what do these marks signify?
  các dấu ấy nghĩa là gì?
  do dark clouds signify rain?
  mây đen có phải có nghĩa là mưa không?
  cho biết; biểu hiện
  cho biết là đồng ý bằng cách gật đầu
  chị ta biểu hiện sự ưng thuận bằng một nụ cười
  (dùng trong câu hỏi, câu phủ định) có tính chất quan trọng
  it doesn't signify, so you needn't worry about
  cái đó không có tính chất quan trọng, do vậy bạn không cần lo lắng