Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (không dùng ở thì tiếp diễn)
  đáng, xứng đáng
  nó đáng được thưởng vì những cố gắng của nó
  they deserve to be sent to prison
  chúng nó đáng bỏ tù
  deserve well(ill) of somebpdy
  đáng được ai đối xử tốt (nghĩa xấu)
  chị ta xứng đáng được các ông chủ đối xử tốt
  one good turn deserves another
  xem turn

  * Các từ tương tự:
  deserved, deservedly, deservedness