Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

connote /kə'nəʊt/  

  • Động từ
    bao hàm
    từ "vùng nhiệt đới" bao hàm nghĩa nóng bức