Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Ngoại động từ
  tượng trưng hoá
  diễn đạt bằng tượng trưng
  sự coi (một truyện ngắn...) như chỉ có tính chất tượng trưng
  đưa chủ nghĩa tượng trưng vào
  (logic học) ký hiệu hoá

  * Các từ tương tự:
  symbolize, symbolise