Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

exemplify /ig'zemplifai/  

 • Động từ
  (exemplified)
  là ví dụ điển hình của
  bức họa này là ví dụ điển hình của phong cách ban đầu của họa sĩ
  minh họa bằng ví dụ
  in this dictionary we often exemplify the use of a word
  trong cuốn từ điển này chúng tôi thường minh họa cách dùng từ bằng ví dụ