Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    là hiện thân của
    đối với tôi ông ta là hiện thân của hết thảy phẩm chất tốt đẹp nhất của một thầy giáo
    bao gồm, chứa đựng
    kiểu máy vi tính mới nhất chứa đựng nhiều nét đặc trưng mới