Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  /in'kɔ:pəreit/
  hợp nhất, sáp nhập
  nhiều ý kiến của anh đã được hợp nhất vào kế hoạch mới
  (Mỹ) thành lập một công ty hợp pháp
  we had to incorporate the company for tax reason
  chúng tôi phải thành lập một công ty hợp pháp vì lý do thuế má
  Tính từ
  /in'kɔ:pərət/
  hợp nhất, kết hợp chặt chẽ

  * Các từ tương tự:
  incorporated, incorporatedness