Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

concentrate /'kɒnsntreit/  

 • Động từ
  tập trung
  I can't concentrate on my studies with all that noise going on
  tôi không thể tập tập trung học được với tất cả tiếng huyên náo liên miên ấy
  tụ tập
  birds concentrate [in placeswhere food is abundant
  chim tụ tập ở những nơi nhiều thức ăn
  cô đặc (chất lỏng)
  concentrate the (one's) mind
  làm cho phải tập trung sự chú ý vào (một việc nghiêm trọng và cấp bách)
  mối đe dọa phá sản thật là một điều khó ưa, nhưng chắc chắn nó làm cho ta phải tập trung chú ý một cách cẩn thận
  Danh từ
  chất cô đặc

  * Các từ tương tự:
  concentrated