Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

condense /kən'dens/