Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

congregate /'kɒŋgrigeit/  

  • Động từ
    tập hợp, tụ tập
    đám đông nhanh chóng tụ tập quanh diễn giả