Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  hội tụ; hòa nhập
  những đội quân hội tụ về thủ đô
  quan điểm vốn trái ngược của chúng ta đang bắt đầu hòa nhập vào nhau

  * Các từ tương tự:
  convergence, convergence algorithm, convergence circuit, convergence coil, Convergence thesis, convergent, Convergent cycle, convergent lens, convergent magnet