Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tinh chế
  refine sugar
  tinh chế đường
  trau [chuốt]; trau [dồi]
  refine working methods
  trau chuốt phương pháp làm việc
  refine one's language
  trau dồi ngôn ngữ của mình

  * Các từ tương tự:
  refined, refinement, refiner, refinery