Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

subtilize /'sʌtilaiz/  

  • Ngoại động từ
    làm cho tinh tế, làm cho tế nhị
    Nội động từ
    trở nên tinh tế, trở nên tế nhị