Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

refinery /ri'fainəri/  

  • Danh từ
    nhà máy tinh chế
    a sugar refinery
    nhà máy tinh chế đường