Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

decontaminate /,di:kən'tæmineit/  

  • Động từ
    khử nhiễm [phóng xạ]