Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-fied) làm sáng tỏ
  I hope that what I say will clarify the situation
  tôi hy vọng là những gì tôi nói sẽ làm sáng tỏ tình hình
  gạn lọc (thường nói về bơ)
  bơ đã gạn lọc