Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

explicate /'eksplikeit/  

  • Động từ
    giải thích và phân tích kỹ (một từ về văn học…)