Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  lán, nhà kho (để dụng cụ…)
  lán để dụng cụ
  kho củi
  chuồng (trâu, bò…)
  chuồng gia súc
  Động từ
  (-dd-) (shed)
  để rơi; bong ra, rụng (lá…) lột (da…)
  the lorry has shed its load
  xe tải để rơi hàng
  cây rụng lá và rụng cánh
  rắn lột da
  để tuôn ra
  shed tears
  tuôn lệ
  shed blood
  gây đổ máu
  cởi bỏ, loại bỏ
  cởi bỏ quần áo vào một ngày nóng nực
  xí nghiệp đang dự định loại bớt khoảng một phần tư lực lượng lao động (một phần tư công nhân)
  tung ra, tỏa ra
  bếp lửa tỏa ra hơi ấm
  ngọn đèn tỏa sáng
  cast (shed, throw) light on something
  xem light

  * Các từ tương tự:
  shedder, shedding