Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người làm rụng, người làm rơi
    cua lột; rắn lột; sâu bọ lột