Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    túp lều

    * Các từ tương tự:
    hutch, hutment, hutted