Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cabin, buồng
  book a cabin on a boat
  đăng ký một buồng trên tàu thuỷ
  the pilot's cabin
  buồng phi công
  túp lều, chòi (thường làm bằng gỗ)

  * Các từ tương tự:
  cabin-boy, cabin-class, cabin-cruiser, cabinet, cabinet-maker, cabinet-making, cabinet-work