Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cabinet-work /'kæbinitwə:k/  

  • Danh từ ((như) cabinet-making)
    đồ gỗ mỹ thuật
    nghề làm đồ gỗ mỹ thuật