Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cabinet-maker /'kæbinit,meikə[r]/  

  • Danh từ
    thợ [đóng] đồ gỗ nội thất