Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    nhà tranh, túp lều

    * Các từ tương tự:
    cottage cheese, cottage hospital, cottage industry, cottage loaf, cottage pie, cottager, cottagey