Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cottage industry /,kɒtidʒ 'indəstri/  

  • thủ công gia đình