Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cottager /'kɒtidʒə[r]/  

  • Danh từ
    người sống trong lều