Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cottage cheese /,kɒtidʒ't∫i:z/  

  • pho mát sữa gạn kem