Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cottage hospital /,kɒtidʒ 'hɒspitl/  

  • (Anh)
    trạm xá nông thôn