Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cottage loaf /,kɒtidʒ 'ləʊf/  

  • (Anh)
    ổ bánh mì chồng